Värmestugor och reservkraft finns

I november skrev vi om hur man som privatperson
ska agera i olika katastrofer och var man hittar sitt närmaste skyddsrum, men vi skrev inget om vilket ansvar kommunen har i händelse av en kris. I detta nummer har vi därför gjort en uppföljning och pratat med Maj Ingels Fagerlund som är säkerhetschef i kommunen.

Hur förberedd är Tyresö kommun inför en kris/katastrof?

– Min bedömning är kommunen är bra förberedd för att kunna leda egna verksamheter och samordna resurserna på bästa sätt. Allt kan ju hända, från den lilla branden till ett långvarigt strömavbrott vintertid.

Vad gör ni konkret för att ha beredskap?

– Vi har larmrutiner för att nå viktiga funktioner vid en oönskad händelse och det finns upprättade checklistor/handlingsplaner. Kommunen har även genom åren investerat i reservkraft till olika viktiga funktioner som till exempel ledningsplats, äldreboende och vatten- och avloppsanläggningar. Om dessutom telefonin slås ut så finns ett eget uppbyggt radionät genom kommunens ”frivilliga resursgrupp” vilket gör att vi kan fortsätta nå viktiga funktioner. Vi har fyra så kallade värmestugor förberedda med reservkraft för att kunna ta emot utsatta kommuninnevånare och kommunen har även ett avtal med Tyresöradion, att kunna använda vid större händelser. I länet finns en samverkansfunktion som gör att vi gemensamt med andra kommuner och myndigheter stärker vår förmåga att klara en katastrof.

Vad är ert ansvar respektive den enskildes ansvar?

– Det är svårt att sätta en tydlig gräns då det är beroende av händelsen och hur den egna förmågan ser ut, men generellt kan man säga att kommunens resurser framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Därför är det viktigt med information till kommuninvånarna om vilket eget ansvar de har för att kunna förbereda sig och hur de får information vid en kris.

Vilken information ger ni till medborgarna?

– Via kommunens hemsida finns mycket information att hämta och här finns även länkar till andra myndigheter som har information att delge.

Hur bedömer du att kommunen står sig med skyddsrum?

– Svårt att säga, tycker jag. Skyddsrummen är ju förberedda för fysiskt skydd vid krig och eftersom många skulle vara involverade i olika uppdrag då är de troligen inte är anpassade efter kommuninvånarantalet.

Tror du att de håller den standard som krävs i dag?

– Det har jag ingen kunskap om, men jag förväntar mig det.

Hur tror du att Tyresöborna skulle klara sig vid en eventuell större kris/katastrof?

– Min förhoppning är att Tyresöborna har grundläggande kunskap om hur de bäst kan förbereda sig. Vi är ju så vana att allt fungerar, så man tänker nog inte på det i första hand. Det är ändå bra att föreställa sig scenariot ”ett långvarigt elavbrott” – hur blir jag påverkad? Har jag mat hemma som inte kräver tillagning och hur får jag information? Min gamla transistorradio kanske ska dammas av och har jag batterier? Erfarenhet från alla katastrofer är att information är mycket viktigt och då kan jag som enskild ta del av den via radio.